ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Moto & Bike TV

4.3/5 - (6 αξιολογήσεις)
4.3/5 - (6 αξιολογήσεις)

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η εταιρεία με την επωνυμία “MONEYMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ” στο εξής “Moneymarket A.E.” ή “διοργανώτρια”, που έχει έδρα στην οδό ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 31-33, ΑΘΗΝΑ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει διαγωνισμό με τους παρακάτω αναλυτικούς όρους συμμετοχής και ανάδειξης νικητών:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν είναι ανίκανα για δικαιοπραξία. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην “Moneymarket A.E.”, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι 2ο βαθμό συγγένειας.
 2. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται ο συμμετέχων να ακολουθήσει τον λογαριασμό της διοργανώτριας στο Instagram https://www.instagram.com/insurancemarket.gr/?hl=enκαι να κάνει comment.  2  followers του μέσω του προσωπικού του λογαριασμό στο Ιnstagram. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό μία (1) φορά. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται καμία απολύτως αγορά ασφαλιστικού προϊόντος / υπηρεσίας, ούτε η λήψη προσφοράς ασφάλισης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού.
 3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 01/08/2020 έως την 30/08/2020 Η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή επί όλων των έγκυρων συμμετοχών θα διενεργηθεί την 02.09.2020  από τα γραφεία της gr μέσα από τον λογαριασμό της στο instagramn . Η διοργανώτρια δύναται να τροποποιήσει την ημερομηνία και ώρα του διεξαγωγής της κλήρωσης με προηγούμενη ανακοίνωση της στην σελίδα της στο στο facebook «facebook.com/insurancemarket.gr», και στο blog  «blog.insurancemarket.gr/». Θα ανακηρυχθεί ένας (1) τακτικός νικητής και ένας (1) αναπληρωματικός νικητής. Η κλήρωση επί των έγκυρων συμμετοχών και θα συντάσσεται πρακτικό κλήρωσης, το οποίο θα φυλάσσεται από την “Moneymarket Α.Ε.” για δύο μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού
 4. Ο τακτικός νικητής του διαγωνισμού θα κερδίσει το εξής Δώρο: ένα πακέτο ασφάλισης δίκυκλης μοτοσικλέτας με ασφαλιστικές καλύψεις της απολύτου επιλογής του νικητή, σε οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις της διοργανώτριας συνολικής αξίας ασφαλίστρων έως του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Ρητά διευκρινίζεται ότι το παραπάνω δώρο παρέχεται λόγω προκήρυξης διαγωνισμού και από ουδεμία άλλη αιτία ειδικά λόγω δωρεάς.
 5. Ως έπαθλο ορίζεται αποκλειστικά και μόνο ένα πακέτο ασφάλισης δίκυκλης μοτοσικλέτας με ασφαλιστικές καλύψεις της απολύτου επιλογής του νικητή, σε οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις της διοργανώτριας συνολικής αξίας ασφαλίστρων έως του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η διοργανώτρια δεν βαρύνεται με καμία άλλη υποχρέωση έναντι του για τις παραπάνω αιτίες, πέραν της παραδόσεως του επάθλου.
 6. Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της διοργανώτριας στο facebook «facebook.com/insurancemarketgr», και στο blog «blog.insurancemarket.gr/». Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λάβει ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την “Moneymarket A.E.
 7. Με την διαδικασία της κλήρωσης θα αναδειχθεί ένας νικητής, καθώς και ένας αναπληρωτής νικητής. Ο νικητής που θα αναδειχθεί στην κλήρωση, θα λάβει το έπαθλο όπως ορίζεται παραπάνω. Ο αναπληρωματικός νικητής θα λάβει το έπαθλο σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί εμπρόθεσμα ο κατά τα οριζόμενα τακτικός νικητής. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης ως προς τον τακτικό και τον αναπληρωματικό νικητή θα δημοσιεύεται κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας της κλήρωσης και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στην σελίδα της εταιρείας στο facebook «facebook.com/insurancemarketgr», και στο blog  «blog.insurancemarket.gr/» Ο τακτικός νικητής θα ενημερωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάδειξή του. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον τακτικό νικητή μέσα στις επόμενες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει δηλώσει, θα γίνει νέα προσπάθεια με τον αναπληρωματικό εντός των τριών (3) επόμενων εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας επικοινωνίας με τον τακτικό νικητή του διαγωνισμού. Ο νικητής της κλήρωσης του Διαγωνισμού υποχρεούται να δηλώσει εντός των ανωτέρω προθεσμιών κατά την επικοινωνία με την “Moneymarket A.E.” εάν αποδέχεται το έπαθλο διαφορετικά χάνει κάθε δικαίωμα επ’ αυτού. Ο νικητής ή ο αναπληρωματικός μπορεί να ακυρωθεί εάν δεν υπογράψει δήλωση αποδοχής του επάθλου, εάν δεν υπογράψει δήλωση ότι δεν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες προσώπων που δεν δικαιούνται συμμετοχής ή σε περίπτωση που παρά την αντίθετη δήλωσή του αποδειχθεί ότι περιλαμβάνεται στις κατηγορίες αυτές.
 8. Το έπαθλο όσον αφορά στο είδος του είναι προκαθορισμένο και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωσή του σε οποιαδήποτε τιμή, είναι δε προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους. Η ημερομηνία παραλαβής του επάθλου θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας της “Moneymarket A.E.” με τον νικητή. Ο νικητής της κλήρωσης συναινεί ανεπιφύλακτα στην εκ μέρους της “ Moneymarket A.E.” προβολή του γεγονότος και των στοιχείων τους. Προϋπόθεση για την παραλαβή του επάθλου από τον νικητή είναι η υποβολή και επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
 9. Σε περίπτωση που νικητής:

α) δεν πληροί τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού και ακυρωθεί η συμμετοχή του

β) δεν αποδεχθεί το έπαθλο ή

γ) δεν προσέλθει για την παραλαβή του, ή

δ) δεν πράξει οτιδήποτε απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την ασφάλιση του οχήματός του, χάνει αυτοδίκαια και οριστικά κάθε δικαίωμά του για το έπαθλο.

 1. Ενημέρωση κατ΄ άρθρο 13 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των νικητών του διαγωνισμού είναι η ως άνω αναφερόμενη διοργανώτρια εταιρεία. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση των συμμετεχόντων για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Εθνική Νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων. Νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων είναι η ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή τους, την οποία παρέχουν δια της αιτήσεως συμμετοχής στο διαγωνισμό. Με την αίτησή συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά ότι η συμμετοχή τους αποτελεί ελεύθερη εκ μέρους τους δήλωση για την εκ μέρους της διοργανώτριας τήρηση αρχείου με τα στοιχεία αυτά και την επεξεργασία τους για την διενέργεια και δημοσιότητα του διαγωνισμού και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας. Τα ανωτέρω ισχύουν σε συνδυασμό με την Πολιτική Απορρήτου της διοργανώτριας, για την οποία οι συμμετέχοντες δια της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό συνομολογούν ότι ενημερώθηκαν και η οποία τυγχάνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας «www.insurancemarket.gr»
 2. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι συμμετέχοντες συμφωνούν με και δεσμεύονται από τα ακόλουθα: Καθένας συμμετέχων ή/ και νικητής συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να φωτογραφίζει, να βιντεοσκοπεί και να δημοσιεύει σχετικό οπτικοακουστικό υλικό με κάθε τρόπο και μέσο (π.χ. στο διαδίκτυο, σε ιστοσελίδες που διαχειρίζεται για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας κ.λ.), όπου θα εικονίζεται / εμφανίζεται το πρόσωπο αυτό ή τα στοιχεία του (όνομα και επώνυμο). Τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προσβολή της προσωπικότητας του διαγωνιζομένου. Οι συμμετέχοντες ή/και νικητές του διαγωνισμού ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν δικαιούνται να λάβουν οιαδήποτε αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη παροχή για την ανωτέρω αναφερόμενη δημοσίευση, προβολή, αναμετάδοση κ.λ., καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική ή εμπορική εκμετάλλευση του διαγωνισμού, των συμμετοχών, καθώς και της βράβευσης των νικητών από την διοργανώτρια εταιρεία.
 3. Η “Moneymarket Α.Ε.” δικαιούται να ανακαλέσει ή να ακυρώσει μερικά ή και στο σύνολό του τον Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους όρους του ενημερώνοντας σχετικά στην σελίδα στο facebook «facebook.com/insurancemarketgr», και στο blog  «blog.insurancemarket.gr/». Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν έχουν ούτε αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της “Moneymarket A.E.”.

 

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την προκήρυξη ή να μεταβάλει οιονδήποτε όρο της παρούσας προκήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί σχετική δημοσίευση και πρόσφορη γνωστοποίηση προς το κοινό.
 2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα στοιχεία των συμμετεχόντων που προσπάθησαν να προβληθούν μέσω του διαγωνισμού (βάζοντας αντί για ονοματεπώνυμο το όνομα του site τους), καθώς και να διαγράψει συμμετέχοντες που δεν ακολουθήσαν τις σωστές πρακτικές ή έγραψαν υβριστικά μηνύματα αντί του ονοματεπωνύμου τους.
 3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει κατά πόσο το email του νικητή ανήκει πραγματικά στον φερόμενο ως νικητή με αποστολή email επιβεβαίωσης και συμφωνίας με τα στοιχεία ταυτότητας.
 4. Υποχρεωτική τήρηση της απαιτούμενης διαδικασίας ασφάλισης για την ενεργοποίηση του επάθλου: Ο νικητής χρήστης δεν αποκτά την ιδιότητα του ασφαλισμένου με μόνη την αποδοχή του επάθλου, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει την απαιτούμενη διαδικασία ασφάλισης σύμφωνα με σαφείς οδηγίες που θα του αποσταλούν από εξειδικευμένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και να προωθήσει προς αυτούς όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Η “Moneymarket A.E.” δεν αναλαμβάνει ασφαλιστικούς κινδύνους και ο νικητής αναγνωρίζει ότι αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα των συνεργαζόμενων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων η αποδοχή ή μη των ασφαλιστικών κινδύνων που τον αφορούν. Συνεπώς η “Moneymarket A.E.” δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του νικητή ή οιουδήποτε τρίτου στην ανωτέρω περίπτωση, καθώς και στην περίπτωση που ο νικητής καθυστερεί να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα για την ασφάλιση, αρνείται να ακολουθήσει την οριζόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία για την μελέτη των ασφαλιστικών αναγκών του κ.ο.κ., με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έναρξης της ασφάλισης. Η διάρκεια και όλα τα απαραίτητα στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης θα αναγράφονται και θα αποδεικνύονται αποκλειστικά από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα παραδοθεί στον ενδιαφερόμενο προς ασφάλιση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, οι γενικοί και ειδικοί όροι ασφάλισης και όλα τα απαιτούμενα από το νόμο ενημερωτικά και άλλα έντυπα θα παραδίδονται από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το νόμο διαδικασία. Σε περίπτωση που ο νικητής επιλέξει ασφαλιστικό προϊόν/ πακέτο ασφάλισης, η αξία του οποίου (μικτά ασφάλιστρα) ξεπερνά το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα πρέπει να καλυφθεί από τον ίδιο τον νικητή, προκειμένου να  εκδοθεί και να παραδοθεί στο νικητή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνείται να καταβάλει το ποσό της διαφοράς (υπερβάλλον ποσό), η “Moneymarket A.E.” θα απέχει από την έκδοση και παράδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον νικητή και δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του νικητή ή οιοδήποτε τρίτου για τον ανωτέρω λόγο, με δεδομένο ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία η  ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνον μετά την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης και ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο (αρ. 2 του Π.Δ. 237/1986)
 5. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Moto & Bike TV

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.