Φορολογικές Δηλώσεις 2019: Τι να προσέξεις

Αξιολογήστε το άρθρο!
Αξιολογήστε το άρθρο!

Η υποβολή φορολογικών δηλώσεων για το 2019 έχει ήδη αρχίσει ενώ ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 30η Ιουνίου.

 

Παρακάτω, θα βρεις όλα τα σημεία που χρειάζεται να προσέξεις για να πραγματοποιήσεις σωστά την διαδικασία.

 

Σύζυγοι με ξεχωριστή δήλωση

Κοινή φορολογική δήλωση
Με αίτηση στην τους ενός από τους δύο στην  ΑΑΔΕ
 Διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου
 Εκδίδονται δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, ένα για κάθε σύζυγο
Δεν συμψηφίζονται τα πιστωτικά ποσά του ενός με τυχόν χρεωστικά του άλλου
Στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά

Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν χωριστή δήλωση εάν έχουν γνωστοποιήσει την επιλογή αυτή σε ηλεκτρονική εφαρμογή πού λειτουργεί στο σύστημα Taxisnet. Δεν απαιτείται γνωστοποίηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή, εάν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση τον Μητρώου της ΔΟΥ.

 

Κάτοικοι Εξωτερικού

Εάν ένας φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31.12.2019.

 

Φιλοξενοούμενοι

Οι φορολογούμενοι που φιλοξενούν στο σπίτι τους κάποιον συγγενή ή φίλο θα πρέπει να προσέξουν ότι, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του 007-008 όπου και πρέπει να γράψουν τον ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενούν, όπως επίσης και το διάστημα που φιλοξένησαν το πρόσωπο αυτό μέσα στο 2018.

 

Ανήλικοι

Ο γονέας υποβάλλει το έντυπο Ε3 του ανήλικου τέκνου σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.

 

Ενήλικοι Νέοι (18 ετών και άνω)

Όσοι έχουν  συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31.12.2018 και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Τα ενήλικα τέκνα που μπορούν να θεωρηθούν και προστατευόμενα τέκνα, είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν φορολογική δήλωση όταν αποκτούν πραγματικό ή έχουν τεκμαρτό εισόδημα.

 

Μισθωτοί και Συνταξιούχοι

Τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις είναι και φέτος προσυμπληρωμένα και δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης. Αν ο φορολογούμενος εμφανίζεται να έχει εισπράξει εισοδήματα που δεν έχουν καταβληθεί, η μόνη λύση είναι να επικοινωνήσει με τον εργοδότη και να ζητήσει να του προσαρμόσει τις απολαβές στα πραγματικά δεδομένα.

 

Άνεργοι

Οι άνεργοι θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένο φόρο εισοδήματος αν δεν προσέξουν κάποια σημεία στην ισχύουσα νομοθεσία. Κανονικά, το επίδομα ανεργίας απαλλάσσεταιαπό το φόρο εισοδήματος, με εξαίρεση την περίπτωση που τα λοιπά εισοδήματα που απέκτησε ο άνεργος, κατά τη διάρκεια του 2018, δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.

 

Αν τα λοιπά εισοδήματα υπερβαίνουν αυτό το όριο τότε:

  • Αν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται αποκλειστικά από την άσκηση επιχειρηματικής ή αγροτικής δραστηριότητας, τότε θα αθροιστούν με το επίδομα ανεργίας και θα φορολογηθούν ενιαία με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών, δηλαδή λαμβανομένου υπόψη αφορολόγητουορίου έως 8.636-9.545 ευρώ και με συντελεστές φόρου κλιμακούμενους από 22% έως 45%.
  • Αν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται αποκλειστικά από εκμετάλλευση ακινήτων, τότε θα φορολογηθούν αυτοτελώς με την κλίμακα φόρου των εισοδημάτων από ακίνητα, δηλαδή από το πρώτο ευρώ και με συντελεστές κλιμακούμενους από 15% έως 45%, ενώ το επίδομα ανεργίας θα υπαχθεί σε φόρο ξεχωριστά, με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών, οπότε θα μείνει αφορολόγητο μέχρι το επίπεδο των 8.636-9.545 ευρώ σε ετήσια βάση.
  • Αν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από πολλές και διαφορετικές πηγές, τότε για κάθε επιμέρους ποσό θα ισχύσει ο προβλεπόμενος από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τρόπος φορολόγησης.
  •  Το άθροισμα του επιδόματος ανεργίας και του συνολικού ποσού των λοιπών ετήσιων εισοδημάτων του ανέργου, εφόσον το άθροισμα αυτό υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, θα επιβαρυνθεί με ειδική εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%.

 

Πτώχευση

Σε περίπτωση πτώχευσης υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μια δήλωση από τον σύνδικο πτώχευσης για τα εισοδήματα από την πτωχευτική περιουσία σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ και μια ηλεκτρονική δήλωση από τον πτωχό για τα τυχόν εισοδήματα από τη μη πτωχευτική περιουσία.

 

Εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (τύπου Airbnb)

Τα εισοδήματα από μίσθωση ακινήτων δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στον κωδικό 60 της στήλης 16 τον εντύπου Ε2. Στον κωδικό 61 της ίδιας στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωσηακινήτων μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες (Airbnb, Bookingκ.λπ.).

 

Τεκμήρια

Χρειάζεται ιδιαίτερηπροσοχή στην κάλυψη των τεκμηρίων για να μην πληρώσεις παραπάνω φόρο. Η κάλυψη των τεκμηρίων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους όπως, ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων ή γονικές παροχές και δωρεές χρηματικών ποσών, οι οποίες όμως πρέπει να αποδεικνύονται με συμβολαιογραφική πράξη και με ημερομηνία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018.

 

Έντυπο Ε9

Σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή στις 15 Απριλίου 2019, οι φορολογούμενοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν στη Φορολογική Διοίκηση τις σωστές περιγραφές των ακινήτων τους, όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Αυτό θα γίνει με την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 στο σύστημα TAXISnetγια ένα ή περισσότερα έτη από το 2010 έως το 2018, χωρίς επιβάρυνση με το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής, το οποίο ανέρχεται στα 100 ευρώ.

 

Στην περίπτωση που με την υποβολή των νέων τροποποιητικών δηλώσεων προκύψει καταβολή επιπλέον ΕΝΦΙΑ, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να καταβάλουντο φόρο προσαυξημένο με τόκους 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την ημέρα της ηλεκτρονικής έκδοσης του πρώτου αρχικού εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΝΦΙΑ μέχρι την ημέρα της τροποποιητικής δήλωσης.

 

Όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για να διορθώσουν τα στοιχεία ακινήτων τους στο Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ, ώστε τα στοιχεία να ταυτίζονται πλήρως με αυτά του Εθνικού Κτηματολογίου, θα εντοπιστούν στις μελλοντικές διασταυρώσεις στοιχείων και θα κληθούν να καταβάλουντα διαφυγόντα ποσά, αναδρομικά προσαυξημένα κατά 10-50% μαζί με τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής (δηλαδή 0,73% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής).

 

Ανείσπρακτες Αποδοχές

Στην περίπτωση ανείσπρακτων αποδοχών, ο μισθωτός φορολογούμενος που διαθέτει βεβαίωση αποδοχών τον εργοδότη του από την οποία δεν προκύπτει ο διαχωρισμός του εισοδήματος από ανείσπρακτες αποδοχές στα έτη που ανάγονται, μπορεί να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις για τη φορολόγηση αυτών των εισοδημάτων κατ’ έτος.

 

Ανείσπρακτα Ενοίκια

Οι φορολογούμενοι που έχουν ανείσπρακτα ενοίκια το 2018 κινδυνεύουν να πληρώσουν φόρο αν δεν προνοήσουν να κάνουν τα ακόλουθα πριν από την υποβολή της δήλωσης:

  • Να έχουν εκδόσει εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχουν ασκήσει εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
  • Να καταθέσουν στην εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών ή δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί.

 

Κτίσιμο του Αφορολογήτου για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους

Εισοδήματα

% συναλλαγών επί του εισοδήματος

έως 10.000€

10%

 από 10.000€ – 30.000€

15%

από 30.000€ και πάνω

 20%.

 

Σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσού ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με επιπλέον φόρο 22% επί του «ακάλυπτου» ποσού.

Για παράδειγμα, αν για εισόδημα 30.000 ευρώ, έχει συγκεντρώσει αποδείξεις για 3.000 ευρώ θα πληρώσει φόρο 220 ευρώ (1.000 x22%).

 

 

 Θέλεις πάντα να βρίσκεις την καλύτερη λύση σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σου; Μπες τώρα στο www.money-market.gr και σύγκρινε προϊόντα του τραπεζικού κλάδου, βρες χρήσιμα εργαλεία και πολλά expert tips!

 

www.money-market.gr

Φορολογικές Δηλώσεις 2019: Τι να προσέξεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.