Τι χρηματοδοτήσεις υπάρχουν εάν έχεις πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση

Αξιολογήστε το άρθρο!
Αξιολογήστε το άρθρο!

Όλοι γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα, την περίοδο της κρίσης, αρκετοί επαγγελματίες δραστηριοποιήθηκαν είτε μόνοι τους στην ελεύθερη αγορά, είτε ξεκίνησαν με κάποιους συνεργάτες τη δική τους πολύ μικρή, μικρή η μεσαία επιχείρηση.

 

 

Αν ανήκεις και εσύ σε αυτήν την κατηγορία, εδώ μπορείς να διαβάσεις τις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις για επιχειρήσεις σαν και τη δική σου.

Ας ξεκινήσουμε με το είδος και το μέγεθος του δανείου που μπορείς να πάρεις:

 

Μικροχρηματοδοτήσεις EaSI:

 

Είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία, μέσω του οποίου μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες για την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και τον εξωστρεφή προσανατολισμό του κύκλου εργασιών τους.

Παρέχει μικρά σε ύψος αλλά σημαντικά σε αξία κεφάλαιαγια την κάλυψη αναγκών σύστασης ή ανάπτυξής της επιχείρησης όπως δαπάνες κεφαλαίου κίνησης, πάγιου εξοπλισμού κ.ά.

 

Χαρακτηριστικά

 • Μέγιστο ποσό : € 25.000.
 • Μέγιστη  διάρκεια : έως 6 έτη.
 • Αποπληρωμή : σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
 • Περίοδος χάριτος : έως 6 μήνες.      
 • Εξασφαλίσεις :  Ως  επί το πλείστον ενοχικές,  δύναται όμως να λαμβάνονται εξασφαλίσεις μέγιστης αξίας έως το 50% του δανείου.

 

Επιτόκιο : έως 8,00% πλέον εισφοράς Ν. 128

 

Ποιοι δικαιούνται μικροχρηματοδότηση EaSI

 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις  (έως 9 εργαζομένους,  με κύκλο εργασιών και σύνολο ενεργητικού μικρότερου των  € 2 εκ. – σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
 • Νεοφυείς  επιχειρήσεις σε φάση εκκίνησης. 
 • Επιχειρήσεις που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας.

 

Ποιοι ΔΕΝ δικαιούνται μικροχρηματοδότηση EaSI

 • Επιχειρήσεις σε πτωχευτική διαδικασία
 • Επιχειρήσεις σε καθεστώς αποκλεισμού
 • Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες
 • Εμπόριο και  παραγωγή όπλων και πυρομαχικών
 • Εμπόριο και παραγωγή καπνού
 • Απόσταξη αλκοολούχων ποτών
 • Καζίνο
 • Επιχειρήσεις πληροφορικής με αντικείμενο πορνογραφία, τυχερά παιχνίδια, λήψη δεδομένων)
 • Επιχειρήσεις βιοεπιστημών  με αντικείμενο κλωνοποίηση ανθρώπου και γενετικής τροποποίησης οργανισμών

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους τρεις άξονες ανάπτυξής του μπορείς να δεις εδώ.

 

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεσαι και ο τρόπος υποβολής τους ανά Τράπεζα για να αποκτήσεις μικροχρηματοδότηση EaSI είναι:

 

 

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ

 

Η δράση επιχειρηματική χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ περιλαμβάνει κεφάλαια κίνησης ή και επαγγελματικά δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους καθώς το 40% του ποσού που παρέχεται από τα κονδύλια του ΤΕΠΙΧ είναι άτοκο.

 

Χαρακτηριστικά Επιχειρηματικών Δανείων:

 • Ποσό από €25.000 έως €1.500.00 για επιχειρήσεις που:
  • Εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιήσει το επενδυτικό τους σχέδιο
  • Δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιήσει το επενδυτικό τους σχέδιο
 • Διάρκεια από 5 έως 10 έτη
 • Περίοδος χάριτος: έως 24 μήνες

 

Χαρακτηριστικά Κεφαλαίου Κίνησης για ανάπτυξη ή επέκτασης της επιχείρησης.

 • Ποσό από €10.000 έως €500.000 για κάλυψη:
 • Αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, -ίδρυσης, επέκτασης μίας επιχείρησης κ.ά.)
 • Αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης (αγορά πρώτων & βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, μισθολογικό κόστος κ.λπ.)
 • Διάρκεια:  από 2 έως 5 έτη
 • Περίοδος χάριτος έως 6 μήνες.
 • Επιτόκιο: Κυμαινόμενο Euribor 1Μ/3M πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%), η οποία εφαρμόζεται στο 60% του δανείου
 • Έξοδα Δανείων: 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου με ανώτατο ποσό €4.000 και κατώτατο €100.

 

Ποιοι δικαιούνται δανειοδότηση από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ:

 • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Υπό σύσταση (με ΑΦΜ) επιχειρήσεις, νεοσύστατες και υφιστάμενες.
 • Επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
 • Επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της  ΕΤΕΑΝ και δεν εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

 

Ποιοι ΔΕΝ δικαιούνται δανειοδότηση από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ:

Δεν καλύπτεσαι από αυτήν την κατηγορία χρηματοδοτήσεων αν η επιχείρησή σου έχει αντικείμενο:

 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.
 • Πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
 • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.
 • Εξαγωγές – όταν η χρηματοδότηση αφορά εξαγώγιμο προϊόν.
 • Οδικές εμπορευματικές μεταφορές – όταν η χρηματοδότηση αφορά απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης/Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά, κ.λπ.).
 • Κλάδο οπλικών συστημάτων.
 • Τομέα άνθρακα.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεσαι και ο τρόπος υποβολής τους ανά Τράπεζα για να αποκτήσεις επιχειρηματική χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι:

 

 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης COSME Loan Guarantee Facility

 

Το πρόγραμμα εγγυοδοσίας COSME προσφέρεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) σε συνεργασία με τραπεζικούς οργανισμούς στην χώρα μας, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της υλοποίησης των επενδύσεων που επιδιώκουν. Το βασικό πλεονέκτημά του είναι η ευελιξία, καθώς το ύψος, η διάρκεια και οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις της χρηματοδότησης εξαρτώνται από το είδος της επιχείρησης, το αντικείμενο δραστηριότητάς της, τα οικονομικά στοιχεία της και το ύψος του επιχειρηματικού-επενδυτικού σχεδίου της.

 

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης Cosme

 • Δάνειο για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης ή σε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων (πάγια και άυλα πάγια).
 • Ποσό από 35.000€ έως 150.000€, ενώ αν η επιχείρησή σου δεν πληροί κανένα από τα κριτήρια του προγράμματος InnovFin, το ποσό μπορεί να ανέλθει έως και 3.000.000€.
 • Διάρκεια χρηματοδότησης από 1 έως10 χρόνια.
 • Μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων λόγω ΕΤαΕ.

 

Ποιοι δικαιούνται δανειοδότηση από το Cosme:

 • Oι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, δηλαδή απασχολούν έως 250 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιεςμονάδες  εργασίας (ΕΜΕ)  και ο Κύκλος Εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα €50 εκατ. ή το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα €43 εκατ.
 • Oι μη προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Οι επιχειρήσεις στις οποίες δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές και γενικότερα παράβαση ή αθέτηση οποιουδήποτε συμβατικού όρου, σε οποιοδήποτε δάνειο ή χρηματοδοτική μίσθωση, είτε χορηγήθηκε από την  Τράπεζα είτε από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά το χρόνο αξιολόγησης του αιτήματος χρηματοδότησης.
 • Επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα.

Ποιοι ΔΕΝ δικαιούνται δανειοδότηση από το Cosme:

Εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αμιγώς ή επικεντρώνονται σε:

 • Παραγωγή, εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα που είναι παράνομη σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή/και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο καπνού ή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων.
 • Παραγωγή και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους.
 • Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις.
 • Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων για την υποστήριξη κάθε δραστηριότητας σχετικής με τους προηγούμενους τομείς, τυχερά παιχνίδια και καζίνο στο διαδίκτυο ή πορνογραφία.
 • Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων για να επιτρέψουν παράνομα την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.
 • Τομείς ή δραστηριότητες που αφορούν έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή την κλωνοποίηση ανθρώπων για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς.

 

Οι ενέργειες που χρειάζεσαι να κάνεις ανά τράπεζα για αποκτήσεις χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος COSME είναι:

Εurobank

Εθνική Τράπεζα

Αlpha Bank

 

*Οι πληροφορίες του άρθρου αποσκοπούν αποκλειστικά στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με επιλογές εξοικονόμησης, χωρίς να αποτελούν πρόταση συναλλαγής με τους αναφερόμενους παρόχους και δεν έχουν χαρακτήρα σύστασης ή συμβουλής. Ο συντάκτης του άρθρου και οι διαχειριστές του παρόντος ιστοτόπου δεν φέρουν καμία ευθύνη για σχετικές υπηρεσίες των αναφερόμενων παρόχων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε να ανατρέχετε στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους των παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, πριν πιθανόν προβείτε σε σχετικές συναλλαγές, διότι ενδέχεται να έχουν μεσολαβήσει αλλαγές τόσο στις αναφερόμενες υπηρεσίες/παροχές, όσο και στις σχετικές χρεώσεις. 

 

Θέλεις πάντα να βρίσκεις την καλύτερη λύση σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σου; Μπες τώρα στο www.money-market.gr και σύγκρινε προϊόντα του τραπεζικού κλάδου, βρες χρήσιμα εργαλεία και πολλά expert tips!

Τι χρηματοδοτήσεις υπάρχουν εάν έχεις πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.